Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын албан ёсны цахим хуудас
Дорнод аймгийн төвийн бүсийн аялалын маршрут

Газрийн зураг

Очих газрууд

Байгалийн үзэсгэлэнт

Гүн Цэнгэлэг нуур

Суурин газар

Цагаан-Овоо сум

Суурин газар

Сэргэлэн сум

Байгалийн үзэсгэлэнт

Яхь нуурын БНГ

Суурин газар

Чойбалсан сум